بعضی‌ها هستند؛
که انسان دوستشان ندارد!
به این علت که می‌ترسد،
دل بسته‌شان شود …