به دلم افتاده
همین روزهاست که می‌آیی
و اردیبهشت من
اردیبعِشق می‌شود emoji