نقش مزار من کنید این دو سخن که شهریار
با غم عشق زاده و با غم عشق داده جان