بی تو در آزمونِ عاشقیِ هر بهارِ من !!
اردیبهشت رَدشده ...
اردیجهنم است...