خیلی از آدم ها مثل عکس هستند،

بزرگشون که بکنی کیفیتشون پایین میاد