تــاریخ انقضــات تمــوم شده
واسه همین از Call تبدیل شدی به Missed Call