بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …