‏عمر با ارزش ترین داراییِ آدمه.
اگه کسی برات وقت گذاشت
یعنی داره از ارزشمندترین
و غیرقابل تکرارترین چیزی که
داره، خرجت می کنه!