حاضرم دنیامو بدم چشاتو به من بدنش
در واقع شدی تو واسم به تنش ❤️