این هوا
نشانه از تو دارد
باران و عطرِ بهار و
آرامشش...
باید در این هوا
عاشقانه نفس کشید
که زندگی را دلچسب تر کند ...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌