تا بداند که شب ما به چِه سان میگذرد
غم عشقش دِه و عشقش دِه و بسیارش دِه