ای کاش
به آخر این جاده که میرسم
تو ایستاده باشی
نمی‌دانی
دیدنت
با خستگی ها چه می‌کند!؟