حیفِ خیابان هایی که بی نرفتم
قدم هایی که بی نزدم
شکوفه هایی که بی
عطرشان مستم نکرد
حیف از باران که بود و نبودی
حیف ، حیف از خرداد که
بی میگذرد