مرا سرمه کن
به چشمهایت
بگذار ببینمت نگاهت کنم
بوسه باران
بنوشمت....!
باور کن من عشق را
همان اندازه که تویی
میخواهم...