مروح کن دل و جان را
دل تنگ پریشان را
گلستان ساز زندان را
بر این ارواح زندانی...