باران
اضلاع فراغت را می‌شست
من با شن‌های
مرطوب عزیمت بازی می‌کردم...