می‌دانی چیست ؟
فکر می‌کنم سلول‌های دوست داشتنت ، "سرطانی"هستند ! که این طور بی‌رویه تکثیر می‌شوند و به سادگی تمام مرا تصاحب می‌کنند !

[نازنین جهانگیری]


♥️