قلــــب هادریچه نفوذند،
آن کس که...
صادقانه نفوذ میکند...
پایدارترین مهمانِ

قلــب است!!