شب چیست؟
قصه تاریکیِ موی سیاهت
که در روشنایی حضورت
برق میزند
همین ...