دریا را دیده ای ...
ک نه فرو می رود در خاکش
ن فرو‌ می نشبند از تکاپو
دیده ای ک چگونه تا ابد زنده می ماند
در یاد مسافرانش ...؟!!
همانطور آهسته موج میزنی در قلبم
همانطور پیوسته میگذری از یادم .............................