عاشق «شدن» مسئله ای نیست، عاشق «ماندن» مسئله ی ماست.
بقای عشق، نه بروز عشق.
عشق به اعتبار مقدار دوامش عشق است، نه شدت ظهورش…