تا نیمه چرا ای دوست؟
لاجرعه مرا سرکش ..
من فلسفه ای دارم :
یا خالی و
یا لبریز ...