ساده بپوش ساده راه برو ...!

اما در برخورد با دیگران ساده نباش..!

زیرا سادگیت را نشانه میگیرند

برای در هم شکستن غرورت.!!