🌸🍃امروز با خودمان عهد ببندیم
به شکرانه ی وجود خدا و فرشتگانش
در زندگى مان لبخند بزنيم😁

🌹🍃شاد باشیم
و عامل شادی شویم
هربودنی یک شکرانه ای دارد

🌺🍃باخودت تکرار کن
معجزه ای رخ خواهد داد
منتظرش باش و باور کن🌻🍃