وارد کوچه شدی
بوی تو را حس کردم
زیر این روسری ات
دشتِ اَقاقی داری . . .