این گونه
بمان عشقم
بمان اینگونه‌؛
و تنها به من نگاه کن
نگاه کردن هم نوعی عشق است...