آرامشی نیست
پشت هیاهوی نبودنش
اما تو برقص ،برقص،برقص
باید که پرت شود دلم
از بی خیالی اش...