به قصه‌ی تو هم امشب
درون بستر سینه

هوای خواب ندارد
دلی که کرده هَوایت...