‏ز کدام رَه رسیدی؟!!!
ز کدام در گذشتی؟!!!
که ندیده دیده ناگَه، به درون دل فِتادی....؟!!!!