داور قلبم نه سوت دارد

نه کارت قرمز

راحت باش

تا دلت می خواهد خطا کن

سکوت می کنم باز هم سکوت می کنم