بنشین، مرو..
حکایت وقتِ دگر مگو
شاید نماند فرصت دیدار دیگری...