خسته ام از طعم تلخ حرفهای بی عمل
با توام تا بینهایت را نمیخواهم دگر