بعضى‌وقت‌ها
‏می‌خواهى به قلبى پناه ببرى؛
‏شايد تا وقتى كه باران تمام شود
‏شايد هم تا هميشه...