اردیبهشت...
زنی است...
با دامن کوتاه و گل دار...
که می رقصد و
می رقصد
و بهار....
نرگس و نسرین...
شادباش بر سر راه آمدنش می ریزد...