🌸🍃صبح که می شود
دنبالِ اتفاقاتِ خوب بگرد

دنبالِ آدم هایِ خوبی
که حالِ خوبت را
با نگاهشون و لبخند شون
به روزگارت سنجاق کنی😘

یک روزِ خوب، اتفاق نمی افتد
ساخته می شود👌
روزتان را خوب بسازيد😍