من اون ادمِ خود خواهیم که
تو رو از خودم بیشتر دوست دارم emoji ♥️