مردترین آدمایی که تو زندگیم دیدم اونایی بودن
که بعد از اشتباهشون گفتن :

معذرت میخوام ...