اگه يه نفر بهمون خيانت کنه، ازش متنفر ميشيم . . .
اما؛

اگه يه نفر به خاطر ما به يه نفر ديگه خيانت کنه
عاشقش ميشيم !!!