‏عشق وقتى تنيده شد به تنت ‏سخت بى اختيار خواهى شد... emoji