پیچک تنهایت را
محکم تر بچسب
که انسان ها
فاتحان خوبی نیستن
سرزمین قلب تورا
ویرانه میسازند میروند...