یه زمانی میگفتن از تو چشمای طرف می شه
فهمید راست می گه یا دروغ....

اما حالا اینقدر توانمند شده اند بعضیا

با چشمهایشان دروغ می گویند!