جالب است که انسانها دو چشم دارند
ولی با یک چشم به دیگران می نگرند
وجالتر اینکه انسانها یک چهره دارند
اما دورویی می کنند!