شهربانو داستان زندگی یک شهید است به روایت خواندنی مادر یک جانباز! شب قدرم را سرشار از اشک و لبخند کرد.
شهربانو هم از شیطنت‌های نوجوانی می‌گوید و هم از غیرت جوانی. هم شیرینی حماسه ایثار است و هم تلخی زخم زبان‌ها.
چاپ نهم این ۴۳۰۰۰ تومان است.
۲۸۰ صفحه، نوشته نشر
خرید چاپ قدیم: b2n.ir/kshb

www.Qafase.ir | @Qafase
با ، تازه بمانید:
👉 ble.ir/join/ZTk3NGIyNT