شب قضیه اش فرق می کند
شب ها زیر سقف خانه های شهر
نه اثری از تظاهر می ماند و نه ردی از خنده های دروغین
شب ها
آدم ها می مانند و تلخی حقیقت
آدم ها می مانند و تنهایی و اشک و تاریکی و سکوت
و" یک دلتنگی بی انتها"‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌