🌸🌾امروز
مي تــوانــد شروعی تــازه بــاشد

هــر لــحظــه را
در اوج آسمــان بــاشيد
و بــا شكوه زندگی كـنيد👌

عشق را در قلبتان مـهـمـان كـنيد❤️
تا از كينه و نفرت خالى باشيد

از درد و رنج و نگرانی رها شويد
و امروز را جانانه زندگی كنيد😍