یا قدیم الاحسان
 ای کسی که احسان و خوبی هایت اَزلیست