خدایا شُکرت عمری دادی
که امسالم در شبهای قدر باشم
emoji