💐🍃زندگی هزاران پنجره دارد

عمر کوتاه است
و فرصت نگاه کردن از تمامی پنجره های زندگی را نداريم

🌸🍃امروز تصمیم بگيريد
فقط از یک پنجره به زندگی نگاه کنيد
و آن هم پنجره امید باشد😍