خوشی‌هاتونو منوط به الان نکنید !
اگه سهمی از آینده‌یِ کسی ندارین
هرچه زودتر پاتونو از زندگیش
بکشین بیرون !
خاطرات ،
هیچ منطق و توجیحی نمی‌پذیرند ...