دیگران هم بوده اند
ای دوست در دیوان من

زان میان تنها تو اما
شعر نابی بوده ای...!